REGULAMIN

Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „SKRZATY” w Chojnicach

Podstawa prawna
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r.
Nr 256 poz.2572, Nr 273 poz.2703 i Nr 281 poz.2781, z 2005r. Nr17 poz.141
z późniejszymi zmianami)
Statut Przedszkola z dnia 1 września 2015 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem przedstawicielskim
  Rodziców, współdziałającym z Dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną
  oraz organizacjami i instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań
  statutowych Przedszkola.
 2. Rada uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
  ze Statutem Przedszkola.
 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
  a) Przedszkolu –należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole
  Integracyjne „SKRZATY” w Chojnicach.
  b) Statucie –należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola
  Integracyjnego „SKRZATY” w Chojnicach.
  c) Dyrektorze –należy przez to rozumieć Dyrektora Niepublicznego
  Przedszkola Integracyjnego „SKRZATY” w Chojnicach.
  d) Radzie –należy przez to rozumieć Radę Rodziców Niepublicznego
  Przedszkola Integracyjnego „SKRZATY” w Chojnicach.
  e) Przewodniczącym, sekretarzu, skarbniku –należy przez to rozumieć
  odpowiednio Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady Rodziców
  Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „SKARZATY” w Chojnicach.
  f) Komisji Rewizyjnej –należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną
  powołaną przez Radę Rodziców Niepublicznego Przedszkola
  Integracyjnego „SKRZATY” w Chojnicach.
  CELE I ZADANIA
  §2
  Rada Rodziców jest powołana do :
 4. Współdziałania z przedszkolem (dyrektorem przedszkola) w celu jednolitego
  oddziaływania przez rodzinę i przedszkole w procesie edukacji
  przedszkolnej.
 5. Uczestniczenia w życiu przedszkola przyczyniającego się do
  systematycznego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb
  dzieci.
 6. Prezentowania wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii większości
  Rodziców w istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 7. Przekazywania Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji
  o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady
  Rodziców.
 8. Pomocy w uchwalaniu statutu przedszkola, planu działania w danym roku
  szkolnym, preliminarza budżetowego Rady Rodziców na dany rok szkolny.
 9. Opiniowania planów pracy przedszkola, projektów innowacji i eksperymentów
  oraz innych spraw istotnych dla przedszkola.
 10. Przewodniczący Rady Rodziców może reprezentować ogół Rodziców także
  na zewnątrz wobec władz samorządowych, oświatowych, organizacji
  społecznych, instytucji i innych- w porozumieniu z Dyrektorem.
 11. Rada Rodziców może prowadzić w ramach obowiązujących przepisów
  działalność społeczno -finansową.
  STRUKTURA RADY RODZICÓW
  §3
 12. Prezydium Rady Rodziców w liczbie 7 osób i Komisja Rewizyjna w liczbie
  3 osób powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym Rodziców w danym
  roku szkolnym.
 13. Rada Rodziców powinna składać się z przedstawicieli każdej grupy dzieci
  w przedszkolu.
  §4
 14. Rada Rodziców składa się z:
  a) Przewodniczącego
  b) Zastępcy Przewodniczącego
  c) Skarbnika
  d) Sekretarza
  e) Trzech osób członków prezydium
 15. Komisja Rewizyjna składa się z:
  a) Przewodniczącego
  b) Dwóch osób członków komisji
 16. W skład Rady Rodziców może też wejść przedstawiciel Rady Pedagogicznej
  przedszkola upoważniony przez Dyrektora.
  TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY
  RODZICÓW.
  §5
 17. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może
  odbywać się na zasadzie:
  a) indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracy
  Rady Rodziców.
  b) propozycji członków Rady Rodziców, Rodziców bądź Dyrektora
  przedszkola.
  §6
 18. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić
  w drodze:
  a) Złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców
  i Dyrektora przedszkola.
  b) Odwołania na wniosek Rodziców, członków Rady Rodziców, Dyrektora
  lub Rady Pedagogicznej po uprzednim przegłosowaniu zwykłą
  większością głosów.
  ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW
  §7
 19. Przewodniczący Rady Rodziców:
  a) kieruje całokształtem prac Rady Rodziców
  b) opracowuje projekt planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok
  szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy
  c) współdziała z wszystkimi członkami Rady Rodziców i włącza ich do
  realizacji planu pracy, dokonuje podziału zadań i ustała termin ich
  realizacji
  d) zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców
  e) przekazuje Dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodziców
  f) kieruje działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców
  g) zatwierdza podjęte uchwały i nadzoruje prawidłowości ich realizacji
 20. Skarbnik:
  a) przyjmuje wpłaty rodziców na fundusz Rady Rodziców
  b) czuwa nad rytmiczną realizacją planu finansowego oraz celowym
  gospodarowaniem funduszami
  c) sprawdza na bieżąco dokumenty finansowe Rady Rodziców
  d) prowadzi pełną, czytelną dokumentację wydatków i wpływów zgodnie
  z instrukcją finansowej gospodarki Rady Rodziców
 21. Sekretarz:
  a) prowadzi księgę protokołów posiedzeń Rady Rodziców
  b) opracowuje harmonogram prac i zebrań Rady Rodziców
  c) organizuje przygotowanie zebrań Rady Rodziców
  d) załatwia sprawy administracyjne związane z działalnością Rady Rodziców
  – prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców
  i zapewnienie prawidłowego jej przechowywania
 22. Komisja Rewizyjna:
  a) dokonuje raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych i stanu
  gotówki w kasie Rady Rodziców
  b) składa roczne sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców.
  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
  §8
  Rada Rodziców działa w zakresie :
 23. Współpracy z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci
  przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym
  i dydaktycznym.
 24. Uczestniczenia w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego
  podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 25. Prezentowania wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii ogółu Rodziców
  we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 26. Przekazywania Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji
  o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady
  Rodziców.
 27. Współpracy z nauczycielami w organizacji warsztatów i spotkań
  pedagogicznych dla Rodziców.
 28. Współpracy z nauczycielami przy organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych
  i wycieczek dla dzieci.
 29. Poszukiwania i pozyskiwania sponsorów, których pomoc finansowa przyczyni
  się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
  ŚRODKI FINANSOWE RADY RODZICÓW
  §9
 30. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
  Rodziców i innych darowizn.
 31. Prowadzi pełną dokumentację – ewidencję wpływów i wydatków z Funduszu
  Rady Rodziców.
 32. Wpłaty na fundusz Rady Rodziców dokonywane są na drukach KP lub na
  listach zbiorczych wpłat i ewidencjonowane w księdze wpływów Rady
  Rodziców danego roku szkolnego.
 33. Wydatki z funduszu Rady Rodziców dokonywane są zgodnie z preliminarzem
  zatwierdzonym przez przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora
  przedszkola na początku roku szkolnego oraz realizowane na podstawie
  rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez osoby
  upoważnione.
 34. Środki o których mowa w punkcie pierwszym przeznaczone są
  w szczególności na:
  a) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci
  b) finansowanie upominków oraz innych imprez okolicznościowych
  organizowanych dla dzieci
  c) finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci
  d) organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców
  e) inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola
  i Rady Rodziców
  POSIEDZENIA I UCHWAŁY
  §10
 35. Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady Rodziców poprzez
  ogłaszanie terminu i miejsca posiedzenia oraz porządku obrad w miejscu
  publicznie dostępnymi i informację pisemną do członków Rady.
 36. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być zwoływane z inicjatywy prezydium
  Rady Rodziców, na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady
  Rodziców lub Dyrektora przedszkola.
 37. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor przedszkola
  i nauczyciele.
 38. Posiedzenia Rady Rodziców winny odbywać się na terenie przedszkola.
 39. Do udziału w posiedzeniach mogą być zaproszone przez przewodniczącego
  inne osoby z głosem doradczym.
 40. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów.
 41. Posiedzenia i uchwały Rady Rodziców są protokołowane w zeszycie
  protokołów zebrań Rady Rodziców.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  §11
 42. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok przedszkolny.
 43. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące
  członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
 44. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje
  przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie z
  finansami) związane z działalnością Rady Rodziców.
 45. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być
  podjęta tylko za zgodą 85% członków Rady na posiedzeniu otwartym wraz
  z Dyrektorem przedszkola.
 46. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może
  być podjęta większością głosów członków Rady oraz Dyrektora przedszkola.
 47. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
 48. Spotkania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację
  placówki.
 49. Dokumentacja Rady Rodziców winna być uzupełniana na bieżąco
  i składowana w placówce przedszkola.
 50. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu
  ………………………… uchwałą Nr l Rady Rodziców/2012/2013 jednogłośnie.
  10.Tekst regulaminu został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
  a) do dokumentacji Rady Rodziców
  b) do wglądu ogółu Rodziców, umieszczony w dostępnym miejscu
  c) dla Dyrektora i Rady Pedagogicznej
  Regulamin podpisali:
  Przewodniczący Rady ………………………………………………………….
  Zastępca przewodniczącego Rady ……………………………………………
  Skarbnik Rady ………………………………………………………………………………..
  Sekretarz Rady ………………………………………………………………………………
  Członek Zarządu …………………………………………………………………………….
  Członek Zarządu ………………………………………………………………..
  Członek Zarządu ………………………………………………………………..
  Dyrektor przedszkola …………………………………………………………..