Statut 2023

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO MUZYKALNI

ROZDZIAŁ 1.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1 Muzykalni – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne zwane dalej Przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczna.

2. Przedszkole jest placówką oświatową.

3. Pełna nazwa placówki brzmi:

Muzykalni – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
89- 600 Chojnice
ul. Młodzieżowa 5

4. Siedziba placówki mieści się przy ul. Młodzieżowej 5 i 7, 89- 600 Chojnice

5. Przedszkole prowadzi

mgr Magdalena Paterek zamieszkała przy ul. Trawiastej 25, 89- 606 Charzykowy

6. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

§ 2

Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

1.ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.)

2.rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty

3.Statut nadany przez Organ Prowadzący i uzgodniony z Radą Pedagogiczną

§ 3

1. Działalność placówki finansowana jest w oparciu o:

 • dotację oświatową;
 • opłaty rodziców za pobyt dziecka w placówce (czesne).

ROZDZIAŁ 2.

REALIZACJA ZADAN OPIEKUNCZYCH, WYCHOWAWCZYCH

ORAZ DYDAKTYCZNYCH PRZEDSZKOLA

§ 4

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w zgodzie z Konwencja Praw Dziecka, realizuje zadania ponad podstawę programowa MEN- wspomagając indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami i z uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych, m.in. poprzez:
 1. zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju;
 2. stwarzanie w Przedszkolu przyjaznego dziecku środowiska zapewniającego poczucie przynależności i bezpieczeństwa;
 3. diagnozę wiedzy, umiejętności i poziomu rozwoju funkcji poznawczych;
 4. wspieranie rozwoju sfery emocjonalnej;
 5. indywidualny tok wyrównywania dysfunkcji;
 6. realizacje zadań z zakresu wczesnej edukacji;
 7. przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego;
 8. stwarzanie warunków do rozwoju kreatywności w różnych obszarach działalności dziecka;
 9. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w porozumieniu z Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi i Poradniami specjalistycznymi;
 10. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik) w tym organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
 11. umożliwianie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

ROZDZIAŁ 3.

ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH ZADANIA

§ 5

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor- mgr Magdalena Paterek
 2. Rada Pedagogiczna

Dyrektor Przedszkola

§ 6

Dyrektor kieruje cała działalnością Przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizacje zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy, a w szczególności:

 1. sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego rozwoju;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny w Przedszkolu;
 3. zapewnienia kadrowe, organizacyjne i materialne warunki do realizacji zadań wynikających z Programu Wychowania Przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN;
 4. tworzy i przedkłada plan pracy Przedszkola do zatwierdzenia przez Rade Pedagogiczną;
 5. odpowiada za realizacje programu wychowawczego Przedszkola;
 6. tworzy i przedstawia Radzie Pedagogicznej arkusz organizacyjny Przedszkola w kolejnym roku szkolnym;
 7. ustala procedurę rekrutacji kandydatów do Przedszkola;
 8. przyjmuje dzieci do Przedszkola i skreśla je z listy uczniów, zgodnie z zasadami statutu;
 9. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 10. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, uwzględniając charakter i zadania statutowe Przedszkola oraz ustala zasady ich wynagradzania;
 11. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 12. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji;
 13. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy Przedszkola;
 14. wspiera doskonalenie nauczycieli, uwzględniając zadania statutowe Przedszkola;
 15. odpowiada za budżet i majątek Przedszkola;
 16. odpowiada za dokumentację Przedszkola, w tym:
 • przygotowuje i przedstawia zasady organizacji roku szkolnego Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania,
 • przedstawia tygodniowy rozkład zajęć Radzie Pedagogicznej do wiadomości;
 1. realizuje wszelkie inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Przedszkola.

Rada Pedagogiczna

§ 7

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, w którego skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Przedszkola.
 2. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Przedszkola.
 3. Rada Pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora regulaminu.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków a w przypadku równej liczby głosów za iiprzeciw- głos decydujący należy do Dyrektora.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 1. zatwierdzanie planu pracy Przedszkola przedkładanego przez Dyrektora,
 2. ustalanie wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli,
 3. przygotowanie programu wychowawczego Przedszkola.
 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych wprowadzanych w Przedszkolu;.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje arkusz organizacyjny Przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna wnioskuje o zmiany w statucie Przedszkola.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków, ich rodziców, a także nauczycieli i pracowników Przedszkola.

ROZDZIAŁ 4.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 8

 1. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień jak i dysfunkcji.
 2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 16:30.
 3. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału integracyjnego nie może przekraczać 20.
 4. W pełnolicznej grupie jest do 5 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.
 5. Zajęcia indywidualne w wakacje nie odbywają się.

§ 9

 1. Organizacje pracy placówki w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora na pierwszej radzie pedagogicznej. Uwzględnienia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Szczegółowa organizacje wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny pracy placówki opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
 4. Arkusz organizacji pracy placówki określa:
 • liczbę oddziałów,
 • czas pracy oddziałów,
 • liczbę miejsc w placówce,
 • liczbę dzieci zapisanych do placówki,
 • liczbę pracowników,
 • czas pracy pracowników.
 1. Placówka funkcjonuje cały rok. Terminy przerw ustala dyrektor (placówka pozostaje nieczynna,..gdy swoją obecność w konkretnych dniach okołoświątecznych zdeklaruje mniej niż 7% – 15 %.przedszkolaków).

§ 10

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńczą prowadzona jest w oparciu o podstawę programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
 2. Dzieci maja możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych ustala każdorazowo dyrektor.
 3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnia w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, a także od poniesienia przez rodziców ( prawnych opiekunów ) kosztów zajęć dodatkowych.
 4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 5. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.
 6. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 11

 1. W Przedszkolu w ramach zajęć może być organizowana nauka religii. O udziale w zajęciach decydują rodzice.
 2. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne.
 3. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje (określone w odrębnych przepisach).

§ 12

Przedszkole w ramach posiadanych środków finansowych organizuje pomoc psychologiczno– pedagogiczną dla wszystkich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 5.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 13

 1. Nauczyciel Przedszkola w szczególności:
 1. realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem Przedszkola określonym w Statucie,
 2. wspiera każde dziecko w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
 3. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci.

§ 14

1. Realizując zadania statutowe Przedszkola nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć,

b) prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,

c) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

d) jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej,

e) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,

f) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

g) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

h) powierzone mienie Przedszkola,

i) systematyczne wypełnianie dokumentacji

2. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności materialnoprawnej za przedmioty, w które zostało zaopatrzone dziecko przez rodziców na czas pobytu w Przedszkolu, w szczególności urządzenia medyczne oraz elektroniczne. Ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotów, w które rodzice zaopatrzyli dziecko, spoczywa na rodzicach.

§ 15

 1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy biorąc pod uwagę zadania i potrzeby Przedszkola.

§ 16

Wychowawca jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów (takich jak: pedagog, psycholog, logopeda itp.) zatrudnionych w Przedszkolu bądź w poradniach pedagogiczno- psychologicznych i specjalistycznych.

§ 17

Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 18

Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę Przedszkola. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący dzieciom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie placówki.

ROZDZIAŁ 6.

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

§19

1. Opłatę za pobyt dziecka w placówce ( czesne i wyżywienie ) ustala dyrektor.

2. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.

3. Placówka zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor.

4. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce.

5. Opłaty od rodziców pobierane są do 15 dnia każdego miesiąca z góry w sekretariacie Przedszkola, lub przelewem na konto placówki.

6. Ulgi w wysokości 20 % czesnego przysługują:

– starszemu rodzeństwu,

– rodzeństwu, podczas gdy jedno z dzieci jest niepełnosprawne.

 1. W razie długotrwałej choroby i nieobecności dziecka w terminie dłuższym niż 1 miesiąc dyrekcja może obniżyć do 50% czesne na podstawie wniosku urlopowania oraz zaświadczenia od lekarza. Urlopowanie przysługuje maksymalnie jeden raz w danym roku szkolnym. W przypadku przewlekłej choroby istnieje możliwość wydłużenia urlopowania do dwóch miesięcy w jednym ciągu.
 2. Czesne w wysokości 50% stawki pobierane jest w przypadku:

– zawieszenia działania/zamknięcia placówki w związku z pandemią COVID-19, przez cały czas trwania zawieszenia/zamknięcia, w terminie nie krótszym niż 14 dni, począwszy od kolejnego miesiąca

– objęcia przymusową kwarantanną grupy do której uczęszcza dziecko, przez cały czas pozostawania dziecka pod kwarantanną, w terminie nie krótszym niż 14 dni.

ROZDZIAŁ 7.

PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

§ 20

 1. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje dyrektor po rozmowie kwalifikacyjnej z rodzicami, biorąc pod uwagę :
 1. kolejność zgłoszeń;
 2. ewentualną rozmowę kwalifikacyjną;
 3. akceptowanie przez rodziców statutu obowiązujących w Przedszkolu;
 4. możliwość zapewnienia danemu dziecku optymalnych warunków rozwoju (dotyczy zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnością).
 1. Pierwszeństwo mają rodzeństwa wychowanków Przedszkola.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest podpisanie przez rodziców (opiekunów) umowy.
 3. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej:
 1. na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych);
 2. po całomiesięcznej nieusprawiedliwionej i wcześniej nie zgłoszonej nieobecności dziecka;
 3. z powodu niepłacenia czesnego za okres dwóch miesięcy lub nieterminowego wnoszenia opłat przez rodziców;
 4. gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwia jego pobyt w Przedszkolu;
 5. choroby dziecka będącej zagrożeniem dla innych dzieci;
 6. kiedy Przedszkole nie może zapewnić realizacji przynajmniej jednego z punktów z § 6;
 7. braku współpracy rodziców z nauczycielami, bądź podważania dobrego imienia Przedszkola;
 8. jeżeli zachowanie dziecka będzie zagrażało bezpieczeństwu innych dzieci;
 9. jeśli oczekiwania rodziców są niemożliwe do zrealizowania przez placówkę (Dyrektor i Rada Pedagogiczna)

ROZDZIAŁ 8.

PRAWA RODZICA

§ 21

Rodzice powinni zapoznać się ze statutem, ofertą edukacyjną, programem wychowawczym.

§ 22

 1. Rodzice mają prawo do:
 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale,
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy placówki,
 5. przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć.
 6. Kontakty z rodzicami są organizowane w formie:
 1. codziennych rozmów związanych z działaniami nauczycieli w toku bieżącej pracy;
 2. zebrań grupowych z wychowawcą co najmniej 3 razy w roku;
 3. comiesięcznych konsultacji indywidualnych z wychowawcą (według potrzeb rodzica).

ROZDZIAŁ 9.

OBOWIĄZKI RODZICA

§ 23

Rodzice mają obowiązek:

a) dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do Przedszkola, podpisując stosowne, wymagane przez akty wewnętrzne Przedszkola dokumenty ( przede wszystkim umowę),

b) przestrzegać statutu oraz innych obowiązujących aktów wewnętrznych Przedszkola,

c) aktywnie współpracować w sprawach swoich dzieci i realizacji programu wychowawczego Przedszkola, współdziałać z Przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka,

d) respektować wspólne ustalenia dotyczące dziecka,

e) przyprowadzać i odbierać dzieci z przedszkola lub upoważnić do tego osobę/osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,

f) informować ze stosownym wyprzedzeniem o każdej planowanej nieobecności dziecka w Przedszkolu, przekraczającej 3 dni robocze,

g) zgłaszać nieobecności do godziny 8:00,

h) terminowo opłacać czesne i wszelkie inne zobowiązania finansowe,

i) przyprowadzania dziecka do przedszkola w dobrej kondycji zdrowotnej, zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

ROZDZIAŁ 10.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Pracownicy własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości treść niniejszego statutu.

§ 25

Statut może być zmieniony przez dyrektora. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom i Radzie Rodziców nie później niż na 3 dni przed wejściem w życie.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§ 27

Niniejszy statut zostanie podany do wiadomości na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Wchodzi w życie z dniem 1.01.2023r.